Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΛΤΕΕ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΛΤΕΕ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

ΕΛΤΕΕ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ


ΤΡΊΤΗ, 13 ΜΑΡΤΊΟΥ 2012

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.


ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠ' ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΣΧΟΛΈΣ ΚΑΙ ΌΧΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΆ ΛΎΚΕΙΑ ΕΝΏ ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΎΝ ΤΊΤΛΟΥΣ ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ- H ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ESOS

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ:Esos.gr
Επαγγελματικές Σχολές και όχι Τεχνολογικά Λύκεια θα  ονομάζονται οι Σχολές άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., ενώ δεν θα χορηγούν τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , αλλά Μεταγυμνασιακής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διάταξη που εντάχθηκε στο Σχέδιο Νόμου για το Τεχνολογικό Λύκειο , το οποίο είναι έτοιμο να πάρει το « δρόμο» προς τη Βουλή, εφόσον η ΝΔ άρει το «βέτο» να μην ψηφιστεί, μέχρι τις εκλογές κανένα νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.
Η διάταξη την οποία δημοσιεύει κατά αποκλειστικότητα το esos έχει ως εξής:

1. Οι ΕΠΑ.Σ. που αποτελούν εκπαιδευτικές μονάδες Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία ή ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων Υπουργείων, από τη λήξη του διδακτικού έτους 2011 – 2012 μετατρέπονται, αυτοδικαίως, σε φορείς μεταγυμνασιακής επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης. Η λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. ως φορέων μεταγυμνασιακής επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης αρχίζει για την Α΄ τάξη από το σχολικό έτος 2012 – 2013 και για τη Β΄ τάξη από το σχολικό έτος 2013 – 2014.
2. Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ. είναι διετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄ και Β΄ οι οποίες οργανώνονται σε ειδικότητες. Αν εφαρμόζονται προγράμματα άσκησης στο επάγγελμα ή προγράμματα μαθητείας, η φοίτηση μπορεί να επιμηκύνεται έως και ένα έτος ακόμη. Τα προγράμματα κατάρτισης περιλαμβάνουν τεχνικά – επαγγελματικά μαθήματα και εργαστηριακές ασκήσεις. 
3. α) Στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται, χωρίς εξετάσεις, απόφοιτοι Γυμνασίου.
β) Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ..
4. Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ. χορηγείται πτυχίο επιπέδου 2 της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992. Στους αποφοίτους ΕΠΑ.Σ. μπορεί να χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περίπτωσης γ΄ της ως άνω παραγράφου εφόσον το πρόγραμμα σπουδών τους διαρκεί τρία έτη. 
5. Εφόσον σε πρόγραμμα σπουδών Α΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. περιλαμβάνεται το 70%, τουλάχιστον, των μαθημάτων γενικής παιδείας και βασικών ικανοτήτων, που προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών της Α΄ του τεχνολογικού λυκείου, επιτρέπεται η μεταγραφή αποφοίτου της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. σε Β΄ τάξη του τεχνολογικού λυκείου, ύστερα από εξετάσεις στα οικεία μαθήματα. 
6. Εφόσον σε πρόγραμμα σπουδών Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. περιλαμβάνεται το 70%, τουλάχιστον, των μαθημάτων γενικής παιδείας, που προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών της Β΄ του τεχνολογικού λυκείου, επιτρέπεται η μεταγραφή αποφοίτου της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. σε Γ΄ τάξη του τεχνολογικού λυκείου, ύστερα από εξετάσεις στα οικεία μαθήματα. Για την άσκηση του δικαιώματος του προηγούμενου εδαφίου οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ. πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών Α΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. που περιλαμβάνει το 70%, τουλάχιστον, των μαθημάτων γενικής παιδείας και βασικών ικανοτήτων της Α΄ τάξης του τεχνολογικού λυκείου. Οι απόφοιτοι της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες της Γ΄ τάξης του τεχνολογικού λυκείου.
7. Οι εξετάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 5 και 6 διεξάγονται ανά διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πριν την έναρξη του διδακτικού έτους.
8. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ. καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του ν. 3879/2010.
9. Η ίδρυση των ΕΠΑ.Σ. καθώς και η προσθήκη ειδικοτήτων γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Η κατάργηση, η συγχώνευση, η μετονομασία και η μεταφορά της έδρας των ΕΠΑ.Σ. καθώς και η κατάργηση ειδικοτήτων γίνονται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ρυθμίζονται τα  θέματα που αφορούν τις ΕΠΑ.Σ. σχετικά με:
α) τον καθορισμό των ειδικοτήτων,
β) τα διδασκόμενα μαθήματα, τις εργαστηριακές ασκήσεις και πρακτικές εφαρμογές, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων κατά ειδικότητα,
γ) τις εγγραφές, τις μετεγγραφές, τη φοίτηση, τις κάθε είδους εξετάσεις, την αξιολόγηση, τη χορήγηση υποτροφιών και τον τύπο των πτυχίων που προβλέπονται στην παράγραφο 4,
δ) τον ορισμό των κλάδων και ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών, που διδάσκουν τα μαθήματα και διεξάγουν τις εργαστηριακές ασκήσεις και τις πρακτικές εφαρμογές και
ε) την αντιστοιχία ή συνάφεια των ειδικοτήτων των προγραμμάτων σπουδών ΕΠΑ.Σ. και τεχνολογικού λυκείου.
11. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα  θέματα που αφορούν τις ΕΠΑ.Σ. σχετικά με:
α) την έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους και των διδακτικών περιόδων καθώς και το ωράριο λειτουργίας,
β) την οργάνωση των σχολικών εκδηλώσεων, περιπάτων, επισκέψεων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων, εκδρομών και μετακινήσεων των μαθητών στο εσωτερικό και το εξωτερικό καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά την οργάνωση της μαθητικής ζωής και
γ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την οργάνωση και λειτουργία τους.
12. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις εγγραφής των αποφοίτων Α΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. στη Β΄ τάξη τεχνολογικού λυκείου, Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. στη Γ΄ τάξη τεχνολογικού λυκείου καθώς και τα όργανα και η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 7. 
13. Οι  ΕΠΑ.Σ. εξακολουθούν να λειτουργούν, για την ολοκλήρωση των σπουδών των μαθητών που φοιτούν ήδη σε αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις.
Last modified on Τετάρτη, 07 Μάρτιος 2012 07:20ΠΡΟΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


ΠΗΓΗ: Εφημερίδα Κόντρα


Χιλιάδες εκπαιδευτικούς έχει προγράψει το υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με λίστα που έχει ήδη καταρτίσει και κρατά στα συρτάρια του, 17.599 εκπαιδευτικοί μόνο από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θεωρούνται ότι <<περισσεύουν>>, αφού συνολικά ο αριθμός των υπηρετού-ντων μόνιμων εκπαιδευτικών είναι 86.211 (84.535 οργανικά ανήκοντες+1.676 από μεταθέσεις) και οι θέσεις είναι μόλις 68.612. Ο αριθμός αυτός προκύπτει μετά τις μεταθέσεις του 2011, ενώ δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι μεταβολές από τις συγχωνεύσεις σχολείων, τις παραιτήσεις, τις συνταξιοδοτήσεις και τους διορισμούς.

Τα πρωτεία στη λίστα των προγραφών κρατούν οι γυμναστές (2.251 άτομα), οι καθηγητές πληροφορικής (2.616), οι φιλόλογοι (1.331), οι μαθηματικοί (1.095), οι καθηγητές γαλλικής (1.603) και αγγλικής  γλώσσας (1.577), οι φυσικοί (760), οι χημικοί (316), οι καθηγητές μουσικής (302) αλλά και ειδικότητες της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί που <<πλεονάζουν>> αντιστοιχούν σχεδόν επακριβώς στον αριθμό των 15.000 δημόσιων υπάλληλων, που η κυβέρνηση των δωσίλογων δεσμεύτηκε απέναντι στα αφεντικά της τρόικας ότι θα απολύσει μέσα στο 2012!

Μπορεί η Διαμαντοπούλου να θέλει να αποκοιμίσει τους εκπαιδευτικούς με διάφορες  φανφάρες (<<ευνομούμενη πολιτεία>>, <<σχολείο σημαίνει δάσκαλος στην τάξη>>), η πράξη, όμως, άλλα δείχνει (το υπουργείο έχει κάνει συστηματική προετοιμασία, καθώς φαίνεται με την παραπάνω λίστα του Σίντλερ), όπως άλλωστε και η διακηρυγμένη εμμονή της στον <<εξορθολογισμό>> της εκπαίδευσης, που θα γίνει <<άνθρωπο τον άνθρωπο>>.

Την πεποίθηση ότι έχουν έτοιμο τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα δουν την έξοδο, ενισχύουν οι σχετικές δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση με το νέο Μνημόνιο, οι οποίες εντάσσονται στο γενικό στόχο της μείωσης των δημόσιων υπάλληλων τουλάχιστον κατά 150.000 ως το 2015. Σύμφωνα με αυτές, η κυβέρνηση θα προχωρήσει:

- Σε αυστηρή εφαρμογή της αναλογίας 1:5 προσλήψεις-αποχωρήσεις

- Σε μείωση της απασχόλησης των συμβασιούχων (στην εκπαίδευση αναμένεται ελαχιστοποίηση των προσλήψεων αναπληρωτών)

- Στην εργασιακή εφεδρεία επαρκούς αριθμού δημόσιων υπάλληλων, ώστε ως το τέλος του 2012 να πετύχει 15.000 υποχρεωτικές αποχωρήσεις.

Στο Μνημόνιο αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής: <<Η προγραμματισμένη λειτουργική αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης και τα σχέδια για το κλείσιμο, τη συγχώνευση ή τη συρρίκνωση φορέων της γενικής κυβέρνησης, θα μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε τους υπεράριθμους δημόσιους υπαλλήλους>> (εξ ου και το νέο σίριαλ συγχωνεύσεων-καταργήσεων σχολικών μονάδων που προγραμματίζεται για τη σχολική χρονιά 2012-2013 και η επίσπευση της εφαρμογής της αξιολόγησης, που αποτελεί μοχλό όχι μόνο για τις απολύσεις, αλλά και για τη βαθμολογική και επομένως και τη μισθολογική καθήλωση).

Αναφέρεται επίσης ότι <<για τον καλύτερο έλεγχο και περιορισμό των προσλήψεων θα 1) μειώσουμε την ετήσια είσοδο σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές και δημόσιες ακαδημίες... 2) αυξάνουμε την εργασιακή εφεδρεία ετησίως και θα 3) εξαλείψουμε τις κενές θέσεις στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δημόσιου τομέα>>. Τονίζεται μάλιστα ότι σε περίπτωση που υπάρξουν <<υστερήσεις σε σχέση με τις στοχευμένες μειώσεις προσωπικού>>, η κυβέρνηση θα θεσπίσει <<αμέσως πάγωμα προσλήψεων>>.

Κοντολογίς, ανακοινώνεται ότι για τα επόμενα χρόνια αναμένονται μηδενικές σχεδόν προσλήψεις, αλλά και μείωση του αριθμού των θέσεων εισακτέων, αρχής γενομένης από τις σχολές των καραβανάδων και μπάτσων (τούτο, βεβαίως, ουδόλως μας κόφτει). Ετσι, θα δούμε το υπουργείο Παιδείας να ανακοινώνει λιγότερες θέσεις εισακτέων για ΑΕΙ-ΤΕΙ. Μείωση θα έχουμε όμως και λόγω του ότι από φέτος καταργείται το δικαίωμα των απόφοιτων παλαιότερων ετών να υποβάλλουν μόνο μηχανογραφικό, χωρίς να δίνουν νέες πανελλαδικές εξετάσεις, για να καταλάβουν το 10% των θέσεων εισακτέων.

ΤΕΤΆΡΤΗ, 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2012

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ.


Συνάντηση μελών του Δ.Σ της ΕΛΤΕΕ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ με τον διευθυντή Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζαφειρακίδη για τις προτεινόμενες απ’ τον ίδιο συγχωνεύσεις  ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ.

Σήμερα Τετάρτη 22/2/2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ της ΕΛΤΕΕ Γ’ Αθήνας με τον διευθυντή εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας κ. Ζαφειρακίδη.
Παρευρέθηκαν και μέλη του Δ.Σ της ΟΛΤΕΕ, ο κύριοι Χανιωτάκης Παναγιώτης και  Παπαθανάσης Μάρκος κι έκαναν τις παρεμβάσεις τους.
Πραγματικά υπήρξε δυσαρέσκεια και απορία απ’ την μεριά μας για το πώς μπορεί να γίνονται απ’ τον διευθυντή εκπαίδευσης προτάσεις συγχώνευσης οκτώ σχολείων της τεχνικής εκπαίδευσης της περιοχής μας όταν ακόμη δεν έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο για το τεχνικό λύκειο και όταν οι εγγραφές μαθητών στην τεχνική εκπαίδευση έχουν συνολικά αυξητική τάση.
Αλλωστε η ίδια η υφυπουργός παιδείας έχει δηλώσει ότι είναι στους στόχους του υπουργείου παιδείας η γενναία αύξηση του ποσοστού των φοιτούντων μαθητών στην τεχνική εκπαίδευση μέχρι να ανέλθει στο 60% των συνολικών μαθητών της μέσης εκπαίδευσης. 
Το σημαντικότερο είναι ότι στις προτεινόμενες συγχωνεύσεις εμπλέκονται και σχολεία που ανήκουν σε διαφορετικούς δήμους και γιά την μετακίνηση πολλών μαθητών απαιτείται η χρήση παραπάνω από δύο συγκοινωνιών.
Χαρακτηριστική περίπτωση η "συγχώνευση" ΕΠΑΣ ΙΛΙΟΥ-ΕΠΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.
Μήπως η χρονοβόρα και κουραστική μετάβαση στους χώρους διδασκαλίας οδηγήσει κάποιους μαθητές να εγκαταλείψουν την φοίτηση;
Ηδη οι στατιστικές δείχνουν ότι αναβιώνουν θλιβερά φαινόμενα προηγούμενων δεκαετιών, μαθητές να διακόπτουν την φοιτησή τους γιά να εργασθούν ώστε να επιβιώσει οικονομικά η οικογενειά τους.
Γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις δεν τηρήθηκαν τα βασικά κριτήρια του υπουργείου παιδείας γιά τις συγχωνεύσεις ;Δηλαδή να προτείνονται για συγχώνευση σχολικές μονάδες με λιγότερους από 150 μαθητές και γιά την μετακίνηση των μαθητών μετά την συγχώνευση να μην απαιτούνται παραπάνω από 45 λεπτά.
Επίσης δεν καταλαβαίνουμε αν έχει γίνει αντιληπτό ότι τέτοιες προτάσεις, όπως οι παραπάνω, μπορούν να χρησιμοποιηθούν απ’ το υπουργείο παιδείας για να δικαιολογηθούν συγχωνεύσεις.
Ακόμη ένδεικτικά αναφέρουμε ότι οι προτεινόμενες συγχωνεύσεις στην περιοχή μας απ’ τον διευθυντή εκπαίδευσης θα δημιουργήσουν τουλάχιστον 100 υπεράριθμους εκπαιδευτικούς.
Στην παραπάνω επισήμανσή μας ο διευθυντής απάντησε ότι όλα μπορεί να συμβούν.
Σύντομα θα γίνει αναλυτικότερη αναφορά απ' αυτόν τον ιστότοπο σχετικά με το κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια που έχει θέσει το υπουργείο παιδείας στις  προτεινόμενες  συγχωνεύσεις.

ΔΕΥΤΈΡΑ, 23 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Το Δ.Σ της ΕΛΤΕΕ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
                              Σας προσκαλεί:

Στην εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας για το 2012 που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 19:00 στο 3ο Σεκ Περιστερίου(πάνω απ’ το κολυμβητήριο Περιστερίου στη χωράφα).


ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 30 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2011


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το νέο Δ.Σ της ΕΛΤΕΕ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ σας εύχεται καλή χρονιά και καλή δύναμη στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Σας ανακοινώνουμε την σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) Γ΄ΑΘΗΝΑΣ, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης των εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου 2011 στο 1ο ΕΠΑΛ Περιστερίου και μετά από συνεδρίαση των συμβούλων που πλειοψήφισαν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
6999989699
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
2oΕΣ.ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
mipapast@gmail.com

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΟΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
1ο ΕΠΑΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ6979937219
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΥΤΣΙΛΙΕΡΗ ΦΑΝΗ
ΕΠΑΛ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΠΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
6977807872
ΜΕΛΟΣ
ΜΠΛΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2ο  ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΤΡΟΥΛΛΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΑΣ ΙΛΙΟΥ
6937291000
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΕΠΑΣ ΙΛΙΟΥ
6972018205
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΕΠΑΣ ΙΛΙΟΥ
6972789328

ΣΆΒΒΑΤΟ, 3 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2011

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΠΑΡΑΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ


Η  μπάρα πλοήγησης(navbar) του ιστολογίου μας έχει προσωρινά αφαιρεθεί  λόγω αλλαγών.Μπορείτε να δείτε τα βασικά τμήματα του ιστολογίου μας το ένα μετά το άλλο.Στο τέλος της σελίδας κάντε "κλικ"  στις "παλαιότερες αναρτήσεις" γιά να δείτε όλο το ιστολόγιό μας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 7 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2011

Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΜΑΣΑνακοινώθηκε δια στόματος  υφυπουργού παιδείας, ότι η εργασιακή εφεδρεία προετοιμάζεται και για τους εκπαιδευτικούς .
Πρόσφατο πρωτοσέλιδο άρθρο κάποιας εφημερίδας ανεβάζει τον αριθμό των υποψηφίων εκπαιδευτικών για εργασιακή εφεδρεία στις 12.000.
 Δεν θα ήταν τραγικό να απολυθούν συνάδελφοι της τεχνικής εκπαίδευσης όταν οι ανάγκες της χώρας στην δυσμενή οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει, απαιτούν την αύξηση των φοιτούντων στην τεχνική εκπαίδευση, αλλά και τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της τελευταίας;
Η ίδια η τρόικα από την πρώτη επίσκεψή της στην Ελλάδα εξέφρασε την δυσαρέσκειά της για το μικρό ποσοστό μαθητών που φοιτούν στην τεχνική εκπαίδευση.
Πρέπει να ετοιμαζόμαστε για αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την στήριξη των συναδέλφων υποψηφίων θυμάτων.
Παράλληλα όμως με τον αγώνα πρέπει να δουλέψουμε και για την δημιουργία συγκεκριμένων βιώσιμων προτάσεων για τα ωράρια και τις οργανικές θέσεις  όσων συναδέλφων αντιμετωπίζουν πρόβλημα, αλλά και τη δημιουργία προτάσεων για την αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης γενικότερα.