Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Βοηθός Χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Βοηθός Χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Βοηθός Χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών

Βοηθός Χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Κωδικός υπηρεσίας: 3660
Κόστος: 1. Κινητό Παράβολο Χαρτοσήμου αξίας 15 € (διατίθεται από τα Δημόσια Ταμεία) 2. Αποδείξεις Κατάθεσης Τράπεζας των 23,50 € & 23,50 € ( για το δικαίωμα στις εξετάσεις – έσοδα Νομαρχίας και αμοιβή εξεταστικής επιτροπής): Τα ποσά αυτά κατατίθενται στην Τράπεζα επιλογής της Οικείας Νομαρχίας σε αντιστοίχους αριθμούς λογαριασμών ή λογαριασμό όπως έχει οριστεί από την Οικονομική της Υπηρεσία της Ν.Α.
Νομικό πλαίσιο: Β.Δ. 581 της 26 Αυγ./5Σεπτ. 1968 (Α` 193): Περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων κινηματογράφων, χειριστών μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών και των βοηθών χειριστών κινηματογράφου. Π.Δ. 306 της 26.7/19.8.83: Τροποποίηση του ΒΔ 581/1968 Π.Δ. 1087/1981 (Α` 264):Περί συμπληρώσεως του Β. Δ/τος 581/1968 "περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων κινηματογράφων, χειριστών μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών, και των βοηθών χειριστών κινηματογράφου".. Β.Δ. της 7/7 Απρ. 1954 (Α` 61): Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 13/2/1936 β.δ. "περί συμπληρώσεως Διατάγματος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων" ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως και άλλων τινων συναφών διατάξεων . ΠΔ 41/1988 (Α' 16): Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων, Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Ν. 1566/85 και των ισότιμων πτυχίων ειδικότητας α) μηχανολόγου και β) ηλεκτρολόγου Νόμος 1934/6422: "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού»

Περιγραφή

Οι κάτοχοι αδείας Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών δικαιούνται να εκτελούν τον χειρισμό: • μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών που είναι εγκαταστημένα είτε σε κλει¬στό, είτε σε υπαίθριο χώρο που χρησιμοποιούνται συστηματικά για δημόσιες προβολές, με την ευθύνη και παρουσία αδειούχου χειριστή. • μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών που είναι εγκαταστημένα είτε σε κλει¬στό, είτε σε υπαίθριο χώρο που χρησιμοποιούνται συστηματικά για δημόσιες προβολές πόλεις με πληθυσμό κάτω από 8.000 κατοίκων εφόσον στην πε¬ριοχή δεν υπάρχει άνεργος χειριστής. Σημείωση 1. Η άδεια αυτή ισχύει για όλη την Επικράτεια εκτός αν έχουν εκδο¬θεί για συγκεκριμένες πόλεις με πληθυσμό κάτω από 30.000 ή 50.000 κατοίκων. Σημείωση 2. Για το χειρισμό μηχανημάτων προβολής ταινιών 16 χιλιοστών δεν απαιτείται άδεια χειρισμού.

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Αίτηση
  • Βεβαίωση Ισοτιμίας & Αντιστοιχίας από Αρμόδια Αρχή (εφόσον απαιτούνται)
  • Πιστοποιητικά πρακτικής εξασκήσεως ή άλλα, κατά περίπτωση, αποδεικτικά στοιχεία προϋπηρεσίας εφόσον απαιτούνται
  • Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητος ότι έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία.
  • Πιστοποιητικό πρακτικής εξασκήσεως εις τους θαλάμους προβολής κινηματογράφων
  • Την Άδεια Βοηθού Χειριστού την οποία ήδη κατέχουν
  • Την Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου την οποία ήδη κατέχουν (εφόσον απαιτείται)
  • Τίτλους σπουδών, στην περίπτωση που υπάρχουν (πτυχίο ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτού)
  • Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες
  • Υπεύθυνη Δήλωση Μόνιμης Κατοικίας

Προϋποθέσεις

1η περίπτωση (χωρίς εξετάσεις): Α) Πτυχίο Ανεγνωρισμένης Μέσης Τεχνικής Σχολής χειριστών κινηματογράφων και Β) Συμπληρωμένο το 19 έτος της ηλικίας 2η περίπτωση (ΜΕ εξετάσεις): Α) Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ηλεκτρολογικής και ηλεκτρονικής κατεύθυνσης και Β) 3μηνη προϋπηρεσία σε προοριζόμενους για δημόσιες προβολές θαλάμους προβολής κινηματογραφικών ταινιών και Γ) Επιτυχή εξέταση 3η περίπτωση (ΜΕ εξετάσεις): Α) Πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής ηλεκτρολόγων και Β) 6μηνη προϋπηρεσία σε προοριζόμενους για δημόσιες προβολές θαλάμους προβολής κινηματογραφικών ταινιών και Γ) Επιτυχή εξέταση 4η περίπτωση (ΜΕ εξετάσεις): Α) Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου οποιασδήποτε ειδικότητας και Β) 5μηνη προϋπηρεσία σε προοριζόμενους για δημόσιες προβολές θαλάμους προβολής κινηματογραφικών ταινιών και Γ) Επιτυχή εξέταση 5η περίπτωση: Α.1) Είτε Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) του ν. 1566/1985 τομέα ηλεκτρολογικού ή ισότιμο τίτλο Α.2) Είτε Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Β’ Κύκλου του ν .2640/1998 τομέα ηλεκτρολογικού ή ισότιμο τίτλο Α.3) Είτε Πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) του ν .3475/2006 Τομέα Ηλεκτρολογίας ή ισότιμο τίτλο και Β) 6μηνη προϋπηρεσία σε προοριζόμενους για δημόσιες προβολές θαλάμους προβολής κινηματογραφικών ταινιών και Γ) Επιτυχή εξέταση 6η περίπτωση: Α.1) Είτε Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ) του ν.1566/85 τομέα ηλεκτρολογικού ή ισότιμο τίτλο Α.2) Είτε Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Α’ Κύκλου του ν .2640/1998 του Ηλεκτρολογικού Τομέα ή ισότιμο τίτλο και Β) 6μηνη προϋπηρεσία σε προοριζόμενους για δημόσιες προβολές θαλάμους προβολής κινηματογραφικών ταινιών και Γ) Επιτυχή εξέταση

Διαδικασία

Βήμα1: Ο Πολίτης προσέρχεται στη Δ/νση Ανάπτυξης – Βιομηχανίας της Ν.Α. του τόπου μόνιμης κατοικίας του για να αιτηθεί τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Βήμα 2α: Υποβολή σχετικής αίτησης : Βήμα 2α: Μέσω Δ/νσης Ανάπτυξης – Βιομηχανίας της Ν.Α. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται κατάλληλα, εφόσον το επιθυμεί, για δικαιολογητικά και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας από την αρμόδια υπηρεσία της Ν.Α. Ο πολίτης συμπληρώνει σχετική αίτηση και την υποβάλλει στο πρωτόκολλο της αρμόδιας υπηρεσίας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Βήμα 3: Εξέταση δικαιολογητικών: Βήμα 3: Η αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης της Ν.Α. προβαίνει σε εξέταση των δικαιολογητικών και καθορίζει τον χρόνο, τόπο και τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, ενημερώνοντας αρμοδίως τους υποψηφίους.
Βήμα 4: Διενέργεια εξετάσεων: Βήμα 4: 4.1.Διενεργούνται οι εξετάσεις με ευθύνη της αρμόδιας Υπηρεσίας της Δ/νσης Ν.Α.και ανακοινώνονται τα Αποτελέσματα. 4.2.1 Σε περίπτωση επιτυχίας εκδίδεται η σχετική άδεια. Ο υποψήφιος ενημερώνεται αρμοδίως. 4.2.2 Σε περίπτωση αποτυχίας ενημερώνεται ο υποψήφιος
Βήµα 5β: Μέσω Δ/νσης Ανάπτυξης – Βιομηχανίας της Ν.Α. Ο πολίτης προσέρχεται στην αρμόδια υπηρεσία της Ν.Α. για την παραλαβή της σχετικής επαγγελματικής άδειας.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (http://www.ggb.gr/el_ec_newsitem585.htm  )
ΚΕΠ ( www.kep.gov.gr )
ΕΡΜΗΣ (www.ermis.gov.gr)
ΥΠΕΣ – Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (http://www.ypes.gr/el/Regions/LocalGovermentB/NomarchyAdmin/

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Οι ανάγκες μου: Ανοίγω επιχείρηση