Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Εγκύκλιο των διορισμών 2012-2013. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Εγκύκλιο των διορισμών 2012-2013. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Εγκύκλιο των διορισμών 2012-2013


                                                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
---
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
---
Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 - Μαρούσι
Fax: 210 344 2867  Πληροφορίες-Τηλέφωνα :


                                   Βαθμός Ασφαλείας :                                                                                            

                                  Να διατηρηθεί μέχρι :                                                                       


Μαρούσι,         24   Αυγούστου 2012
Αρ. Πρωτ.                  96583 /Δ2
Βαθμός Προτερ.            ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
                                                  

ΠΡΟΣ:
 Τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης
  Έδρες  τους
                   


KOIN:
1.      Περιφερειακούς Διευθυντές  Εκπαίδευσης

   2.       Ι .Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
Ρεστέμης Γ.
210 344 2789
Σωτήρχου Αικ.
210 344 3164

Δούκα Ευγ.
210 344 3072
Δημητρακά Κων.
210 344 2395
Σταθόπουλος Αντ.
210 344 3345
Αθανασοπούλου Βεν.
210 344 3117
Διακοπούλου Φ.
210 344 3084
Μπούνια Θ.
210 344 3425
Χουρδάκης Ευστ.
210 344 3426


ΘΕΜΑ :
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι: α) στον πίνακα 24μήνου κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών και ΠΕ04.01 Φυσικών και  β)   στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 (αριθμ. 2Π/2008, 3Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ) (ποσοστό 60%), κλάδων/ειδικοτήτων  ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ10, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ12.06 και ΠΕ12.08, για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2012-2013Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη λειτουργία των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, που έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2012-2013, προγραμματίζει να προβεί σε διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού από: α.  υποψηφίους των κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών και ΠΕ04.01 Φυσικών, οι οποίοι συμπλήρωσαν, μέχρι 30-06-2010,  πραγματική προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού τουλάχιστον 24 μηνών και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση (επιτυχόντες) σε οποιονδήποτε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του κλάδου τους και β. υποψηφίους των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ10, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ12.06 και ΠΕ12.08 από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 (ποσοστό 60%), για την κάλυψη σαράντα οκτώ (48) θέσεων, που διατέθηκαν τα προηγούμενα σχολικά έτη στην κατηγορία αυτή και δεν καλύφθηκαν. Σημειώνεται ότι οι αντίστοιχες θέσεις για κάλυψη από τον ενιαίο πίνακα διορισμών (ποσοστό 40%) καλύφθηκαν στο σύνολό τους από το σχολικό έτος 2011-2012.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται:   από    27-08-2012   μέχρι και  29 -08-2012.

Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.


 ΜΕΡΟΣ  Α΄: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 


Ενότητα 1. Γενικές διατάξεις

1.α.  Στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι «Κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011-2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και σε ποσοστό 40% από τους κατά την παρ.2 ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρατείνεται η μεταβατική περίοδος του προηγούμενου εδαφίου έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου».
Με την αριθμ. 21406/Δ2/29.02.2012 (ΦΕΚ 615/05.03.2012 τ.Β΄) Υ.Α., που εκδόθηκε  κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου ανωτέρω εδαφίου, παρατάθηκε η μεταβατική περίοδος του άρθρου 9 παρ.1 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) έως και το σχολικό έτος 2012-2013.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, διατηρούνται σε ισχύ:
                    β1. οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22-7-2004 τ.Α΄) στις οποίες ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους 2004-2005 και εφεξής, οι διορισμοί εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις πραγματοποιούνται: α. σε ποσοστό 60% από  όσους επιτυγχάνουν στο διαγωνισμό του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α,Σ,Ε.Π.) και κατά τη σειρά της βαθμολογίας και β. σε ποσοστό 40% από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από την πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισμό από όσους επιτυγχάνουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, οι κενές θέσεις πληρούνται, μέχρι να εξαντληθούν, με διορισμό υποψηφίων από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. (σχετική επί του θέματος η αριθμ. 411/2004 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.)
 
και
    β2. οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ.7 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/4-10-2005 τ.Α΄), στις οποίες ορίζεται ότι κατά την τοποθέτηση των διοριζομένων ως μόνιμων εκπαιδευτικών σε περιοχές ή Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (και στα δυσπρόσιτα σχολεία) προηγούνται οι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (ποσοστό 40%) και ακολουθούν οι διοριστέοι του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (ποσοστό 60%).

2.α.  Στις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010 ορίζεται ότι η παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.3687/2008 (περί διορισμού της κατηγορίας των 30μηνιτών μέχρι και το σχολικό έτος 2012-2013) καταργείται. Η παρ.2 του ίδιου άρθρου (περί διορισμού της κατηγορίας των 24μηνιτών) ισχύει μέχρι την κατάρτιση του πρώτου πίνακα του άρθρου 3 του ν. 3848/2010 (τελικός πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών του πρώτου διαγωνισμού που θα διενεργηθεί από το ΑΣΕΠ βάσει των νέων διατάξεων).
               
β. Στις διατάξεις της παρ.8 του αυτού άρθρου του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι μέχρι και το σχολικό έτος 2014−2015 όσοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν την 30ή Ιουνίου 2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας (30/μηνίτες), διορίζονται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες και δεν έχουν διοριστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας.
            
γ. Στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/1-8-2008 τ.Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 και 9 του προαναφερόμενου Ν.3848/2010, ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν μέχρι και τις 30-06-2010 είκοσι τέσσερις (24) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, διορίζονται, μέχρι την κατάρτιση του πρώτου πίνακα του άρθρου 3 του Ν.3848/2010, στον κλάδο επιτυχίας τους και μόνο, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία, κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμένων στον πίνακα της περίπτωσης ββ΄ της παρ.2α΄του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (ενιαίος πίνακας αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία ποσοστού 40%) και πέραν των οριζόμενων ποσοστών με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (ποσοστού 40% από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία και 60% από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ). Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας.

   δ. Στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3687/2008 ορίζεται ότι οι υπαγόμενοι στις περιπτώσεις 24μήνου και 30μήνου εκπαιδευτικοί, για το διορισμό των οποίων προβλέπεται ως προσόν διορισμού πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (πρώην Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 και της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 118/1995 (ΦΕΚ. 95 Α΄) ή πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις περιπτώσεις γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και την παράγραφο 3 της αριθμ. Δ2/13934/12.2.2001 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  (ΦΕΚ. 204 Β΄), διορίζονται, εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναμο προς αυτό. 

                3. Στις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2α του άρθρου 33 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ.Α΄), ορίζεται ότι, μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός της Α/θμιας ή της Β/θμιας Εκπ/σης τίθεται στη διάθεση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης και τοποθετείται προσωρινά με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής και οριστικά στο τέλος της πρώτης διετίας κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, όπως ορίζεται στις οικείες διατάξεις. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα της περιοχής της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο ετών. Ο τρίτος και ο τέταρτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτούνται με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος.

                    4. Στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.3 εδ. α΄ του Π.Δ. 144/1997 (ΦΕΚ 127/20-6-1997 τ.Α΄) ορίζεται ότι οι υποψήφιοι για διορισμό στη Β/θμια Εκπ/ση έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι 30 περιοχές διορισμού κατά σειρά προτίμησης, διατηρώντας παράλληλα και το δικαίωμά    τους να δηλώσουν και όλες τις λοιπές περιοχές, με σχετική σημείωση στο ειδικό πεδίο της αίτησης.
 
                  5.α. Με την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/51/οικ.18881/14-08-2012 Εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2012-2013 (Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού)» χορηγήθηκαν 225 πιστώσεις για διορισμό εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης .
  β.  Με την αριθμ. 94882/Δ2/20-08-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΦ9-23Δ) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατανομή των θέσεων για διορισμό το σχολ. έτος 2012-2013 των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης και Β/θμιας Εκπ/σης κατά κλάδο και ειδικότητα», η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 1, παρ. 6 του Π.Δ. 144/1997, κατανεμήθηκαν κατά κλάδο και κατηγορία διορισμού οι ανωτέρω πιστώσεις.  Η αριθμ. 94881/Δ2/20-8-2012 κ. υ. α. με θέμα «Καθορισμός αριθμού εκπαιδευτικών για διορισμό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά κλάδο και ειδικότητα βάσει των διατάξεων του άρθρου 5  παρ.2,3,4,5 και 6 του ν. 3687/2008 (24μηνιτών) σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ. 9  του ν.    3848/2010 σχολικού έτους 2012-2013» βρίσκεται στο στάδιο της δημοσίευσης στο ΦΕΚ .Ενότητα 2. Διατάξεις που αφορούν τους διορισμούς από την κατηγορία του ΑΣΕΠ – 60%

1. Στις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Α΄) ορίζεται ότι διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις επιπλέον ισάριθμοι εκπαιδευτικοί, που έλαβαν τη βαθμολογική βάση στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και με τη σειρά κατάταξής τους, σε περίπτωση που προτάσσονται στον πίνακα διοριστέων, υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, που έχουν τέσσερα και πάνω παιδιά, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ.16 του Ν.3027/2002.

2. Στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/1-8-2008 τ.Α΄), ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί, που περιλαμβάνονται στους εκάστοτε ισχύοντες πίνακες του ΑΣΕΠ, χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, διορίζονται με τους τελευταίους, πριν από τη λήξη ισχύος των πινάκων, διορισμούς και αναλαμβάνουν υπηρεσία αμέσως μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, με την προϋπόθεση ότι αυτή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων και τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους διορισμού τους, άλλως η ανάληψη υπηρεσίας πραγματοποιείται με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους. Σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας, ο διορισμός ανακαλείται.

Ενότητα 3. Διατάξεις που αφορούν τους διορισμούς από την κατηγορία υποψηφίων με πραγματική προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων μηνών με επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του κλάδου τους(24μήνου)
1. Στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010 ορίζεται ότι οι ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών παύουν να τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από την 1η Ιουλίου 2010 και ισχύουν μέχρι την κατάρτιση των πινάκων που προβλέπονται στο άρθρο 3 (ήτοι των τελικών πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, οι οποίοι θα καταρτιστούν μετά τη διενέργεια του νέου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ).

2. Στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.34 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/28.06.2002 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3687/2008, του άρθρου 6 του Ν.3848/2010, του άρθρου 26 παρ. 9β του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163/21.09.2010 τ.Α΄) και του άρθρου 59 παρ. 1 και του άρθρου 60 παρ. 4ζ του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/24.05.2011 τ.Α΄), ορίζεται η προϋπηρεσία, η οποία προσμετράται στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων. Ειδικότερα ορίζεται ότι:
«34.α. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε: α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) στα Μουσικά Σχολεία, γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων, δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ε) στα Ναυτικά Λύκεια, στ) Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, ι) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31.8.2005, ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης, ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης, ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α΄), ιδ) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α΄), ιε) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), ιστ) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), ιζ) για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υλοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).
β. Προσμέτρηση των υπηρεσιών της υποπαραγράφου (α) γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από: i) το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ii) τους αρμόδιους φορείς κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τα Ολοήμερα Σχολεία και για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης, iii) το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα Δημόσια Ναυτικά Λύκεια, πριν την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, iv) τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων,  v) τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο Διαρκούς  Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου, vi)  φορείς των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των σχολείων τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου, vii) το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ. και viii) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση προγραμμάτων για Α.Μ.Ε.Α. στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, ix) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Ε.Σ.Π.Α.».
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η κατά τα ανωτέρω προϋπηρεσία (βλέπε παρ.2),  η οποία προσφέρεται μετά την 01-09-2010, προσμετράται στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. του άρθρου 3 του Ν.3848/2010, μόνον εφόσον η πρόσληψη έγινε από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων ή πρόκειται για προϋπηρεσία εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης ή των χωρών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 9, παρ. 7 του Ν.3848/2010). 
 
3. Στις διατάξεις της παρ.5 περίπτ. α΄ του άρθρου 9 του Ν.3391/2005, με την οποία προστίθεται παράγραφος 13 στο άρθρο 6 του Ν.3255/2004, ορίζεται ότι η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, που προσφέρθηκε σε περισσότερους του ενός κλάδους, υπολογίζεται στον κλάδο στον οποίο προσφέρθηκε.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1. Στις διατάξεις του άρθρου 15 περ. α’ παρ. 9 και περ. β’ παρ. 7 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ.Α΄) ορίζεται ότι η κατοχή θέσης εκπαιδευτικού σε δημόσια εκπαίδευση άλλης χώρας (ακόμα κι αν είναι δόκιμος και δεν έχει ακόμα μονιμοποιηθεί) αποτελεί κώλυμα διορισμού σε θέση εκπαιδευτικού προσωπικού της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (σχετικό και το αριθμ. 2982/10-8-2006 Γνωμοδοτικό έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου, που έχει γίνει δεκτό από τον Υπουργό Παιδείας).

2. Στις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.45 περ. β΄ του ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/10-6-2003 τ.Α΄) σε συνδυασμό με την αριθμ. 329/2005 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. ορίζεται ότι όσοι δεν αποδέχονται το διορισμό τους ή παραιτούνται εντός του έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης διορισμού τους, δεν μπορούν να ενταχθούν εφεξής σε πίνακες αναπληρωτών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η κύρωση της μη ένταξης σε πίνακα αναπληρωτών ισχύει αποκλειστικά για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν είχαν αποδεχτεί μόνιμο διορισμό ή παραιτήθηκαν (εντός του έτους) μετά την 10η Ιουνίου 2003, οπότε άρχισε η ισχύς του Ν.3149/2003 (σχετική επί του θέματος η αριθμ. 310/2008 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.).

3. Από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί που κατέχουν περισσότερα του ενός πτυχία, οι οποίοι έχουν διορισθεί σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού, δεν εγγράφονται σε πίνακα αναπληρωτών .

4. Στις διατάξεις του παρ.13 του ιδίου άρθρου του ανωτέρω νόμου, όπως αυτή εισήχθηκε με την παρ.5, του άρθρου 9 του Ν.3391/2005, ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνταξιοδοτηθεί, ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησης, καθώς και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, στους οποίους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης,  δεν μπορούν να ενταχθούν στους  πίνακες αναπληρωτών για μόνιμο διορισμό ή για πρόσληψη ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι.

5.   Στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3528/2007(ΦΕΚ 26/9-2-2007 τ.Α΄-Υπαλληλικός Κώδικας) ορίζεται δεν είναι δυνατός ο διορισμός υπαλλήλων, οι οποίοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

                6. α. Στις διατάξεις του άρθρου 5 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι δεν διορίζονται υπάλληλοι: i) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ii) όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

                       β. Στις διατάξεις του άρθρου 10 ορίζεται ότι οι υποψήφιοι προς διορισμό πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι άρρενες εκπαιδευτικοί, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.3687/2008 για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς  που περιλαμβάνονται στους εκάστοτε ισχύοντες πίνακες του ΑΣΕΠ. (παρ. 2 Εν. 2, Κεφ Α του παρόντος)


ΜΕΡΟΣ  Β΄: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ –

Η αίτηση-δήλωση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θα υποβληθεί σε μία μόνο Διεύθυνση αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Επισημαίνεται ότι για την υποβολή της αίτησης απαιτείται αποκλειστικά και μόνο η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Κατ΄ εξαίρεση, για τους εκπ/κούς οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και δεν υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτή σχολ. έτους 2012-2013 σε εφαρμογή της αριθμ. 80430/Δ1/13.07.2012 (ΑΔΑ: Β41Ξ9-Ω93) εγκυκλίου, ήτοι δεν προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν με την παρούσα εγκύκλιο.

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης-Δήλωσης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι:

α) στον πίνακα 24μήνου σχολ. έτους 2012-2013 κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία μέχρι 30-06-2010
β) στον πίνακα 24μήνου σχολ. έτους 2012-2013 κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών, με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία μέχρι 30-06-2010
γ) στον πίνακα 24μήνου σχολ. έτους 2012-2013 κλάδου ΠΕ04.01 Φυσικών, με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία μέχρι 30-06-2010
δ) στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04.01 Φυσικών, ΠΕ04.02 Χημικών, ΠΕ04.04 Βιολόγων, ΠΕ04.05 Γεωλόγων, ΠΕ10 Κοινωνιολόγων, ΠΕ12.04 Μηχανολόγων, Μηχανικών Παραγ., Ναυπηγών, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Φυσ.Ραδιοηλεκτρολόγων και ΠΕ12.08 Χημικών Μηχανικών, Μεταλλειολόγων .

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Ο αριθμός όσων καλούνται να υποβάλουν αίτηση είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διοριζομένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Με την παρούσα εγκύκλιο διορίζεται το σύνολο των εναπομεινάντων διοριστέων εκπ/κών των ανωτέρω κλάδων  των πινάκων του ΑΣΕΠ 2008, εφόσον δεν έχουν ήδη διοριστεί σε εφαρμογή άλλων διατάξεων. Αν απομείνουν κενές θέσεις , αυτές θα καλυφθούν από ισάριθμους εκπαιδευτικούς που έλαβαν τη βαθμολογική βάση στον ίδιο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και με τη σειρά κατάταξής τους και, ελλείψει υποψηφίων της περίπτωσης αυτής, θα καλυφθούν από υποψηφίους του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών.  Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση διορισμού με νέα εγκύκλιο.

 Ειδικότερα:
α) Για τον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων  θα απορροφηθούν κατά σειρά:
-      70 υποψήφιοι από τον πίνακα 24μήνου
-      5 υποψήφιοι από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 ( ποσοστό 60%).
β) Για τον κλάδο ΠΕ03 Μαθηματικών θα απορροφηθούν κατά σειρά:
-      4 υποψήφιοι από τον πίνακα 24μήνου
-      14 υποψήφιοι από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 (ποσοστό 60%).
γ) Για τον κλάδο ΠΕ04.01 Φυσικών θα απορροφηθούν κατά σειρά:
-      12 υποψήφιοι από τον πίνακα 24μήνου
-      9 υποψήφιοι από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 (ποσοστό 60%).
δ) Για τον κλάδο ΠΕ04.02 Χημικών θα απορροφηθούν 5 υποψήφιοι από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 (ποσοστό 60%).
ε) Για τον κλάδο ΠΕ04.04 Βιολόγων  θα απορροφηθούν 2 υποψήφιοι από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 (ποσοστό 60%).
στ) Για τον κλάδο ΠΕ04.05 Γεωλόγων θα απορροφηθούν 2 υποψήφιοι από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 (ποσοστό 60%).
ζ) Για τον κλάδο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων θα απορροφηθεί 1 υποψήφιος από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 (ποσοστό 60%).
η) Για τον κλάδο ΠΕ12.04 Μηχανολόγων, Μηχανικών Παραγ., Ναυπηγών θα απορροφηθούν 2 υποψήφιοι από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 (ποσοστό 60%).
θ) Για τον κλάδο ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών θα απορροφηθούν 4 υποψήφιοι από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 (ποσοστό 60%).

ι) Για τον κλάδο ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικών Μηχανικών θα απορροφηθούν 3 υποψήφιοι από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 (ποσοστό 60%).
ια) Για τον κλάδο ΠΕ12.08 Χημικών Μηχανικών, Μεταλλειολόγων θα απορροφηθεί 1 υποψήφιος από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 (ποσοστό 60%).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κατά τη διαδικασία διορισμού των εκπαιδευτικών αρχικά θα απορροφηθούν οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα 24μήνου και θα ακολουθήσουν στη συνέχεια οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ (ποσοστό 60%) (βλέπε  Μέρος Α΄- Κεφ. Α΄ – Ενοτ.1- παρ.1 β2 και παρ. 2γ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται και στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 και στον πίνακα 24μήνου σχολικού έτους 2012-2013, κατά την υποβολή αίτησης διορισμού τους θα συμπληρώσουν στο έντυπο της αίτησης διορισμού και τα αντίστοιχα πεδία «ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ/24ΜΗΝΟΥ». Προκειμένου οι ανωτέρω υποψήφιοι να τοποθετηθούν στην καλύτερη δυνατή περιοχή διορισμού (βάσει της σειράς δήλωσης προτεραιότητας των περιοχών αυτών στην αίτησή τους), η υποψηφιότητα των εκπ/κών αυτών για διορισμό θα εξεταστεί πρώτα από την κατηγορία του 24μήνου και μετά από την κατηγορία του ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση, δε, διορισμού τους από τον πίνακα 24μήνου, δεν θα εξετάζεται η υποψηφιότητά τους από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν όλες τις περιοχές διορισμού με τη σειρά που επιθυμούν, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, προκειμένου να εξασφαλίσουν το διορισμό τους.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


 Οι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτή σχολ. έτους 2012-2013 σε εφαρμογή της αριθμ. 80430/Δ1/13.07.2012 (ΑΔΑ: Β41Ξ9-Ω93) εγκυκλίου, θα υποβάλουν:

1. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
·      Οι ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, υποβάλλουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού με αναγραφή της Ελληνικής καταγωγής, της Ελληνικής Αστυνομίας.
·      Οι υποψήφιοι, που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της. Για τους υποψηφίους, οι οποίοι μέχρι την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε. δεν απαιτείται η παρέλευση του έτους για την υποβολή της σχετικής αίτησης.


2. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών

Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:
i) Φωτοαντίγραφο του πτυχίου στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός και η ημεροχρονολογία κτήσης, επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.
ii) Βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι: του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)], ή του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) - (Π.Δ. 38/2010 - ΦΕΚ 78/25.05.2010 τ.Α΄) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Σ.Α.Ε.Ι.) -(άρθρο 10 του Π.Δ.165/2000). Ειδικότερα, για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία για τα πτυχία που αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997, ενώ για τα ίδια πτυχία, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2, παρ. 6 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ Α΄), «Σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  (Ι.Τ.Ε.)  δεν  μπορούν  να  αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες  και επαναπατριζόμενοι Έλληνες,  κατά την έννοια των διατάξεων της περ. α` της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν  με  βεβαίωσή  τους  τη  συνάφεια  του γνωστικού  αντικειμένου του  πτυχίου  με πτυχίο Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται  να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό  προσόν  είναι  εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε

iii).  Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου.  Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από (i) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή (ii) την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ.10 του ν.1566/1985 (Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ. τμήμα Ε΄).


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την παρούσα, πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26.12.1913/1.2.1914.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα, ως ημερομηνία κτήσης θεωρείται η ημερομηνία αρχικής κτήσης του πτυχίου της αλλοδαπής εάν η αναγνώριση έγινε χωρίς συμπληρωματική εξέταση μαθημάτων σε ιδρύματα της ημεδαπής άλλως η ημερομηνία χορήγησης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύματα της ημεδαπής.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Ως ημερομηνία κτήσης πτυχίου για υποψηφίους που προσκομίζουν αναγνώριση του επαγγελματικού προσόντος εκπαιδευτικού Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π)( πρώην Σ.Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010, θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του ΣΑΕΠ.


3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986. Τα δηλούμενα στοιχεία είναι ενσωματωμένα στο έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης προτίμησης, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν.1599/86.

4.   Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α΄ με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για τη γνησιότητα αυτού (σε περίπτωση που το διαθέτουν, άλλως θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που δηλώνουν στην Αίτηση-Δήλωσή τους την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές [Αριθ. Φ.420/44/60931/28-11-2001 (ΦΕΚ 1755/31.12.2001 τ. Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας], θα ελέγχεται από τη Διεύθυνση διορισμού αν η ημερομηνία εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή της νόμιμης απαλλαγή από αυτές, που αναφέρεται στο πιστοποιητικό τύπου Α΄, είναι εντός των   προθεσμιών της παρούσης εγκυκλίου, άλλως ο διορισμός θα ανακαλείται, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του ν.3687/2008 (παρ. 2 Εν. 2, Κεφ Α Μέρους Α΄)

                ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25-6-2007 κ.υ.α. (ΦΕΚ 1055/27-6-2007 τ. Β’) από 30 Ιουλίου 2007 το πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις Διευθύνσεις, στις οποίες θα διοριστούν οι εκπαιδευτικοί, κατά το χρόνο διορισμού τους.
Ειδικότερα:
·      Υποψήφιοι ομογενείς Βορειοηπειρώτες, από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο με αλλοδαπή ιθαγένεια, εφόσον προσκομίσουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό στρατού.
·      Υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση που η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, υποβάλλουν σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας.
·      Οι υποψήφιοι ιερείς, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλουν βεβαίωση ιεροσύνης από την οικεία Μητρόπολη,
·      Υποψήφιοι, που υπηρετούν σε Σώματα Ασφαλείας και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλουν βεβαίωση της υπηρεσίας τους, στην οποία να φαίνεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας τους αντιστοιχεί με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.Για το σύνολο των δικαιολογητικών του παρόντος κεφαλαίου σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την παρούσα, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8, παρ. 4, του ν.1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι βεβαιώνουν ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτουν αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχουν στα χέρια τους.


. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ


Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση διορισμού:

Α. Από τον πίνακα αναπληρωτών (24μήνου):
·         Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι, από οποιονδήποτε φορέα και αν έχουν συνταξιοδοτηθεί, καθώς και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν απολυθεί από το δημόσιο λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης (άρθρο 9 παρ. 5 β του ν. 3391/2005).
·         Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατέχουν θέση μόνιμου εκπαιδευτικού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 15 Α παρ.9 και Β παρ.7 ν.1566/1985).
·         Οι εκπαιδευτικοί  οι οποίοι κατέχουν περισσότερα του ενός πτυχία και έχουν ήδη διοριστεί σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού (παρ.6 του άρθρου 6 του ν.3255/2004).
·         4. Οι εκπαιδευτικοί  οι οποίοι δεν έχουν αποδεχθεί  το διορισμό τους  σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών ή ανέλαβαν και παραιτήθηκαν κατά τον πρώτο χρόνο του διορισμού τους.
·         5. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.


Β. Από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ:
·         Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν απολυθεί από το δημόσιο λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του ν. 3528/2007).

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Εκπαιδευτικοί, που περιλαμβάνονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ, χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία αμέσως μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, με την προϋπόθεση ότι αυτή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων και τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους διορισμού τους, άλλως η ανάληψη υπηρεσίας πραγματοποιείται με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους. Σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας, ο διορισμός ανακαλείται.

 

1. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μέχρι 30 περιοχές διορισμού, με τη σειρά που επιθυμούν, καθώς και όλες τις λοιπές περιοχές από τους συνημμένους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων (βλέπε Παράρτημα ΙΙ), συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ένδειξη της αίτησης – δήλωσης [ΝΑΙ και στις λοιπές περιοχές Β/θμιας], και διορίζονται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους πίνακες που είναι εγγεγραμμένοι και τις δηλώσεις προτίμησής τους.              

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
i. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης θα δηλώνεται η περιοχή διορισμού με τη σειρά προτεραιότητας [π.χ. Σειρά Προτίμησης: 1η,  Λεκτικό Περιοχής: Γ΄ Βοιωτίας].
ii.Κατά τη συμπλήρωση της χειρόγραφης αίτησης - δήλωσης, δεν απαιτείται η συμπλήρωση των πεδίων που αφορούν στα Προσωπικά Στοιχεία του εκπ/κού, μιας και αυτά θα εμφανιστούν αυτόματα στο μηχανογραφημένο έντυπο που θα χορηγηθεί στον υποψήφιο, βάσει των στοιχείων που δηλώθηκαν από τον ίδιο κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης αναπληρωτή εκπ/κού σχολικού έτους 2012-2013, σε εφαρμογή της αριθμ. 80430/Δ1/13.07.2012 (ΑΔΑ: Β41Ξ9-Ω93) εγκυκλίου.

        2.Τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησης-δήλωσης δεν επιτρέπεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων.

3. Επισυνάπτονται :
·         Έντυπο Αίτησης-Δήλωσης (Παράρτημα I).
·         Πίνακας περιοχών για διορισμό (Παράρτημα ΙI_).

Σημειώνεται ότι:
1.
Οι πίνακες 24μήνου, κατόπιν της υποβολής και εξέτασης των σχετικών ενστάσεων, έχουν ήδη αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. http://e-aitisi.sch.gr.

2.
Οι πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 των ανωτέρω κλάδων είναι αναρτημένοι στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού www.asep.gr
Σχετικά link:
ΠΕ02 Φιλολόγων
ΠΕ03 Μαθηματικών
ΠΕ04.01 Φυσικών
ΠΕ04.02 Χημικών
ΠΕ04.04 Βιολόγων  
ΠΕ04.05 Γεωλόγων
ΠΕ10 Κοινωνιολόγων
ΠΕ12.04 Μηχανολόγων, Μηχανικών Παραγ., Ναυπηγών
ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικών Μηχανικών
ΠΕ12.08 Χημικών Μηχανικών, Μεταλλειολόγων


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το έντυπο της αίτησης-δήλωσης είναι κοινό και για τους υποψηφίους από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών σχολ. έτους 2012-2013 και για τους υποψηφίους του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008

ΜΕΡΟΣ  Γ΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπ/σης και οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την παραλαβή των αιτήσεων (και των σχετικών δικαιολογητικών) καθώς και οι υπέυθυνοι για την καταχώρισή τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα να έχουν τη φροντίδα της σωστής συμπλήρωσης και τον αυστηρό και ενδελεχή έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων διορισμού κατά τη διαδικασία αυτή.
                                                                                                                                
Η παρούσα εγκύκλιος και οι συνοδευτικοί πίνακες πρέπει να αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων και να παρέχεται κάθε διευκρίνιση στους υποψηφίους κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι η παρούσα εγκύκλιος έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου http://www.minedu.gov.gr, καθώς και του Προγράμματος Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr/.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Συν.: Παραρτήματα Ι,ΙΙ

Εσωτερική Διανομή:
1.   Γραφείο Υπουργού
2.   Γραφείο Υφυπουργού
3.   Γενική Δ/νση Δ/σης Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.
4.   Δ/νση Προσωπικού Π.Ε. - Τμήμα Α΄
5.   Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε. - Τμήμα Α΄
6.   Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
8.   Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.
9. ΓΕΠΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013
Της  αριθμ. 96583/Δ2/24-08-2012 (ΑΔΑ:  Β4ΓΤ9-ΟΥ9) εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘΠΑ
(επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86)


δια μέσου της Διεύθυνσης


Αρ. ΠρωτοκόλλουΗμερομηνία
ΑΦΜ


                                     ΑΔΤ   ΕΠΩΝΥΜΟ

         ΟΝΟΜΑ


ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ


ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ


 
ΠΟΛΗ ΜΟΝ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΟΔΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ

Τ. Κ.


ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΝ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ


Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

           ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΧΩΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε. (πλην Ελλάδας)


Ημ/νία απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας (συμπληρώνεται σε περίπτωση πολιτογράφησης)   ΦΥΛΟ :          ΑΝΔΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝΚΛΑΔΟΣ
(με λεκτικό)

ΠΑΙΔ/ΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 ΠΤΥΧΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΠΤΥΧΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥa)  ΧΩΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ
β)  ΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ

 ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
(ΣΧΟΛΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ)ΗΜΕΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΕΙΜΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ• ΠΙΝΑΚΑ:
ΑΣΕΠ


                        24ΜΗΝΟ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ


ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤ.
ΛΕΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤ.
ΛΕΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤ.
ΛΕΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
1

11

21

2

12

22

3

13

23

4

14

24

5

15

25

6

16

26

7

17

27

8

18

28

9

19

29

10

20

30
Επιθυμώ να διοριστώ και στις λοιπές περιοχές της Β/θμιας Εκπ/σης                                                            ΝΑΙ  ΟΧΙ Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι:

1. Δεν υπηρετώ σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Δεν απολύθηκα από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της  πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου, ή ότι, σε αντίθετη περίπτωση, έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
3. Δεν εμπίπτω στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8 του Ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας).
4. Δεν διώκομαι  ως φυγόδικος ή φυγόποινος.
5. Δεν έχω απολυθεί από θέση μόνιμου εκπαιδευτικού, λόγω οριστικής παύσης / Δεν έχω συνταξιοδοτηθεί ανεξάρτητα από το  φορέα συνταξιοδότησης. [αφορά μόνο τους υποψηφίους για διορισμό από Πίνακες Αναπληρωτών]
6. Δεν έχω αποποιηθεί διορισμό σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού / Δεν έχω παραιτηθεί εντός του έτους από την ημερομηνία  δημοσίευσης της πράξης διορισμού μου σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού (μετά τις 10-06-2003).  [αφορά μόνο τους υποψηφίους   για διορισμό από Πίνακες Αναπληρωτών]
7. α. Δεν είμαι ιδιοκτήτης φροντιστηρίου, ούτε διδάσκω, δεν είμαι μέτοχος σε εταιρεία κατά τις διατάξεις του Υ.Κ., ούτε έχω οποιαδήποτε εμπορική ιδιότητα o.
β. Είμαι ιδιοκτήτης φροντιστηρίου / διδάσκω / είμαι μέτοχος σε εταιρεία κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού κώδικα / έχω οποιαδήποτε εμπορική ιδιότητα και θα παραιτηθώ ή θα αναστείλω τη λειτουργία των επιχειρήσεών μου πριν την ανάληψη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικού o.
8. Είμαι υγιής και θα υποβάλω το πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή κατά την ανάληψη υπηρεσίας.
9. Γνωρίζω ότι αν δεν αναλάβω για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός της προθεσμίας που ορίζεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού μου ή παραιτηθώ μέσα σ’ ένα χρόνο από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης διορισμού μου, δεν έχω δικαίωμα να ενταχθώ στο μέλλον σε πίνακες αναπληρωτών.
10.  Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις / Έχω νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
11. Έχω διαβάσει την αριθμ. 96583/Δ2/24-08-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΤ9-ΟΥ9) εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΠΑ & ενημερωθεί για τις κατά περίπτωση   ισχύουσες νομικές διατάξεις.  Υποβάλλω, δε, συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει της εν λόγω εγκυκλίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ
Ο/Η   ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑΥπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΠΕ02.00 ΚΛΑΔΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Δ΄ Άρτας, Α΄ Δωδεκανήσου, Γ΄ Δωδεκανήσου, Δ΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Έβρου, Γ΄ Ευρυτανίας, Β΄ Ζακύνθου, Γ΄ Ηλείας, Β΄ Ηρακλείου, Β΄ Κέρκυρας, Β΄ Κεφαλληνίας, Α΄ Κυκλάδων, Β΄ Κυκλάδων, Γ΄ Κυκλάδων, Δ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λακωνίας, Β΄ Λέσβου, Γ΄ Λέσβου, Γ΄ Πειραιά, Β΄ Ρεθύμνου, Γ΄ Χίου, Δ΄ Χίου

ΠΕ03.00 ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Α΄ Δωδεκανήσου, Γ΄ Δωδεκανήσου, Δ΄ Δωδεκανήσου, Γ΄ Ηλείας, Δ΄ Ηλείας, Β΄ Καβάλας, Γ΄ Καβάλας, Δ΄ Καβάλας, Β΄ Κυκλάδων, Δ΄ Κυκλάδων, Γ΄ Λέσβου, Α΄ Ξάνθης, Α΄ Ρεθύμνου, Β΄ Ρεθύμνου, Δ΄ Σάμου, Β΄ Χαλκιδικής, Δ΄ Χαλκιδικής

ΠΕ04.01 ΚΛΑΔΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
Α΄ Δωδεκανήσου, Γ΄ Δωδεκανήσου, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Κεφαλληνίας, Γ΄ Κοζάνης, Β΄ Λασιθίου, Α΄ Πέλλας, Β΄ Πέλλας, Α΄ Ρεθύμνου, Β΄ Ρεθύμνου, Α΄ Ροδόπης

ΠΕ04.02 ΚΛΑΔΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ
Δ΄ Αιτωλ/νίας, Β΄ Αρκαδίας, Δ΄ Δωδεκανήσου, Δ΄ Ευβοίας, Α΄ Ευρυτανίας, Α΄ Ζακύνθου, Α΄ Ηλείας, Α΄ Θεσπρωτίας, Α΄ Καστοριάς, Α΄ Κοζάνης, Α΄ Πιερίας, Γ΄ Πρέβεζας, Α΄ Ρεθύμνου, Β΄ Ρεθύμνου, Β΄ Φθιώτιδος, Γ΄ Φλώρινας, Α΄ Χίου, Γ΄ Χίου

ΠΕ04.04 ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΟΛΟΓΩΝ
Α΄ Αιτωλ/νίας, Α΄ Αρκαδίας, Α΄ Άρτας, Α΄ Βοιωτίας, Α΄ Γρεβενών, Α΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Έβρου, Α΄ Ευβοίας, Α΄ Ευρυτανίας, Α΄ Ζακύνθου, Α΄ Ηρακλείου, Α΄ Θεσπρωτίας, Α΄ Ιωαννίνων, Α΄ Καρδίτσας, Α΄ Κεφαλληνίας, Α΄ Κοζάνης, Α΄ Κορινθίας, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Α΄ Λασιθίου, Α΄ Λευκάδας, Α΄ Μαγνησίας, Α΄ Μεσσηνίας, Α΄ Ξάνθης, Α΄ Πρέβεζας, Α΄ Ρεθύμνου, Α΄ Ροδόπης, Α΄ Σάμου, Α΄ Σερρών, Α΄ Τρικάλων, Α΄ Φθιώτιδος, Α΄ Φλώρινας, Α΄ Χαλκιδικής, Α΄ Χίου

ΠΕ04.05 ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ
Α΄ Αργολίδας, Α΄ Αρκαδίας, Α΄ Αχαΐας, Α΄ Γρεβενών, Α΄ Δράμας, Α΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Έβρου, Α΄ Ευβοίας, Α΄ Ζακύνθου, Α΄ Ηρακλείου, Α΄ Ιωαννίνων, Α΄ Καστοριάς, Α΄ Κορινθίας, Α΄ Λακωνίας, Α΄ Ξάνθης, Α΄ Πέλλας, Α΄ Πιερίας, Α΄ Ρεθύμνου, Α΄ Ροδόπης, Α΄ Φθιώτιδος, Α΄ Χίου

ΠΕ10.00 ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
Δ΄ Αιτωλ/νίας, Α΄ Αρκαδίας, Α΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Ηλείας, Γ΄ Ηλείας, Δ΄ Ηλείας, Β΄ Ημαθίας, Α΄ Θεσπρωτίας, Β΄ Θεσπρωτίας, Γ΄ Κέρκυρας, Γ΄ Κιλκίς, Α΄ Λέσβου, Α΄ Ρεθύμνου, Β΄ Ρεθύμνου, Β΄ Φθιώτιδος, Γ΄ Φθιώτιδος, Α΄ Φωκίδας

ΠΕ12.04 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΝΑΥΠΗΓΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α΄ Άρτας, Β΄ Έβρου, Α΄ Ευρυτανίας, Α΄ Ηλείας, Γ΄ Ημαθίας, Α΄ Ηρακλείου, Α΄ Καβάλας, Α΄ Κέρκυρας, Γ΄ Κορινθίας, Α΄ Λασιθίου, Α΄ Λέσβου, Γ΄ Λέσβου, Α΄ Λευκάδας, Α΄ Μεσσηνίας, Α΄ Πέλλας, Β΄ Πέλλας, Γ΄ Πέλλας, Α΄ Πιερίας, Α΄ Πρέβεζας, Α΄ Ρεθύμνου, Α΄ Φθιώτιδος, Α΄ Φλώρινας, Γ΄ Φλώρινας, Γ΄ Χαλκιδικής, Β΄ Χανίων, Α΄ Χίου

ΠΕ12.05 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Β΄ Αιτωλ/νίας, Α΄ Άρτας, Α΄ Γρεβενών, Α΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Δωδεκανήσου, Γ΄ Δωδεκανήσου, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Ημαθίας, Α΄ Καβάλας, Β΄ Καβάλας, Γ΄ Κιλκίς, Β΄ Κοζάνης, Γ΄ Κορινθίας, Α΄ Λασιθίου, Β΄ Λασιθίου, Γ΄ Λασιθίου, Γ΄ Λέσβου,
Α΄ Πέλλας, Β΄ Πέλλας, Δ΄ Πέλλας, Α΄ Πιερίας, Α΄ Ρεθύμνου, Α΄ Σερρών, Β΄ Τρικάλων, Β΄ Χαλκιδικής, Γ΄ Χαλκιδικής, Α΄ Χανίων

ΠΕ12.06 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Α΄ Άρτας, Β΄ Δωδεκανήσου, Γ΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Ζακύνθου, Β΄ Ηρακλείου, Α΄ Λασιθίου, Γ΄ Λασιθίου, Γ΄ Φθιώτιδος

ΠΕ12.08 ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
Α΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Ευβοίας, Α΄ Ημαθίας, Β΄ Ημαθίας